System Restore

System Restore เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับย้อนไปในช่วงก่อนที่ระบบ Windows จะเสียหายหรือใช้งานไม่ได้ ย้อนเวลาโดยเลือกช่วงเวลาจากจุดคืนค่า (Restore point) ที่บันทึกไว้ เพื่อคืนค่าแฟ้มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณให้กลับไปสู่ช่วงเวลาก่อนหน้าซึ่ง Windows สามารถใช้งานได้และทุกอย่างทำงานได้อย่างถูกต้อง 

ขั้นตอนการทำ System Restore

1. ไปที่ Start Menu > Control Panel

2. ที่ View by:  เลือก Large icons

3. เลือก icon Recovery

4. เลือก Open system Restore

5. กดปุ่ม Next

6. เลือกช่วงเวลา ที่จะทำการย้อนเวลากลับไปกด Next จะเสร็จสิ้นขั้นตอนระบบ Windows ของคุณจะย้อนกลับไปยังช่วงเวลาที่คุณได้เลือกไว้


 Copyright (C) MIWCOM COMPANY LIMITED All Rights Reserved.