การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ช้าเบื้องต้น
  • ปิดการทำงานของ services ที่คุณไม่ได้ใช้งาน
  • ปิดการเปิดการทำงานอัตโนมัติ (Auto run) ของโปรแกรมเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรมที่ไม่จำเป็น
  • ตรวจสอบ Hardware ที่ใช้ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับระบบปฏิบัติการที่ใช้ เช่น  MS Windows 7 ใช้ RAM 1 GB ถ้า Hardware ที่ใช้อยู่ไม่เหมาะสมให้ทำการเปลี่ยน
  • ตรวจดูความจุของฮาร์ดดิสก์ของคุณ ไม่ควรใช้ Hard disk บันทึกข้อมูลจนเต็มหรือเกือบเต็มจะทำให้เครื่องของคุณช้า  ให้เพิ่มที่ว่างให้กับ Hard disk ของคุณด้วยการ Uninstall โปรแกรมที่คุณไม่ใช้งาน หรือไม่มีความจำเป็น
  • ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกโดยใช้โปรแกรม Disk Cleanup
  • จัดเรียงข้อมูลใน Hard disk เพื่อเพิ่มพื้นที่ภายใน Hard disk โดยใช้โปรแกรม Disk Defragmenter
  • ค้นหาและกำจัดไวรัส สปายแวร์ต่างๆในเครื่องของคุณ
  • ลบไฟล์ต่างๆที่ไม่ใช้งานแล้วใน Recycle Bin ทิ้ง เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างใน Hard disk
  • ลบ Cookies และไฟล์ต่างๆ ผ่านทาง Internet Explorer เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างใน Hard disk
  • สามารถใช้โปรแกรมซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาอัตโนมัติของ Windows ช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณทำงานเร็วขึ้น ที่ Microsoft Support

  

Copyright (C) MIWCOM COMPANY LIMITED All Rights Reserved.