ผู้รับไม่ได้รับ E-mail

1. ให้ตรวจดูใน Send Item ถ้าหากมี E-mail ที่ส่งแล้วแสดงอยู่  แสดงว่า E-mail ของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้รับแล้ว ให้ตรวจเช็ค E-mail ของผู้รับที่ส่งว่าถูกต้องหรือไม่  ถ้าถูกต้องแล้วอาจเกิดปัญหาจากฝั่งผู้รับ เช่น E-mail เต็ม หรือ E-mail ถูกส่งไปอยู่ใน  Junk E-mail ของผู้รับ เป็นต้น  ให้ทำการติดต่อผู้รับเพื่อแจ้งให้ผู้รับตรวจสอบ E-mail ของผู้รับ


2. กรณีที่ไม่พบ E-mail ที่คุณส่งใน Send Item ให้ตรวจสอบดูใน Drafts หรือ Outbox เพราะอาจเกิดความผิดพลาดระหว่างการส่ง เช่น ไม่ได้ทำการเชื่อมต่อ internet  ทำให้ E-mail ติดอยู่ใน  Drafts หรือ Outbox ได้ 

  • ถ้า E-mail ติดอยู่ที่ Drafts คุณสามารถ double click ที่ E-mail ฉบับนั้นเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการส่งโดยปกติต่อไป
  • ถ้า E-mail ติดอยู่ที่ Outbox E-mail จะถูกส่งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแล้ว

  


Copyright (C) MIWCOM COMPANY LIMITED All Rights Reserved.