ทดสอบการเชื่อมต่อ DNS Server

การเกิด Error message "The page cannot be displayed" มีหลายกรณี เช่น

  • เกิดขึ้นกับบางเว็บไซต์ ผู้ใช้อาจพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ไม่ถูกต้อง ให้ทำการตรวจสอบชื่อเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้าตรวจสอบแล้วว่าชื่อเว็บไซต์ถูกต้องและสามารถเรียกดูเว็บไซต์อื่นๆได้ ก็อาจเป็นเพราะเครื่อง server ของเว็บไซต์นั้นๆล่ม หรือปิดให้บริการ
  • ถ้าเป็นทุกเว็บไซต์ ก็อาจเกิดจาก DSN Server มีปัญหา หรือกำหนดค่า IP Address ของ DSN Server ไว้ไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับ DNS Server และการกำหนดค่า IP Address และ DNS Server Address

ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับ DNS Server

1.คลิกปุ่ม start > All programs > Accessories > Command Prompt จะเข้าสู่หน้าต่าง Command Prompt


2.พิมพ์คำสั่ง ipconfig/all แล้วกด enter ให้จำ IP Address ตรงบรรทัด DNS Servers เช่น 192.168.1.205


3.พิมพ์คำสั่ง ping แล้วตามด้วย IP Address ที่ได้จากข้อ2 เช่น ping 192.168.1.205 ถ้ามีข้อมูลตอบกลับมาจาก DNS ว่า Replay from 192.168.1.205 แสดงว่า คุณสามารถติดต่อกับเป้าหมายปลายทางได้ DNS มีการทำงานปกติ การที่ผู้ใช้ Connect Internet ไม่ได้เกิดจากสาเหตุอื่น ให้ทำการหาสาเหตุอื่นๆต่อไป

กรณีที่ข้อมูลตอบกลับว่า Request timed out แสดงว่าคุณไม่สามารถติดต่อกับ DNS ได้ ให้ทำการกำหนดค่าหรือตรวจสอบการกำหนดค่าของ IP Address และ DNS Server Address


  

 

Copyright (C) MIWCOM COMPANY LIMITED All Rights Reserved.